วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” declaration and implemented in 19 may 2009 “napinmodel series 10 versions” or “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” has full name is “The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions” or full name in thai is “ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ” the synthesizer is MR.sungkreeb watanarat the Director of napin school since 1 January in 2006 “napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” the series have several of technique methods and the process of development procedure the activities in all of three in one etc.. administration process the learning systematic in and out classroom the monitoring control and the take care practicing in learning process amount 10 version are: 1. “STBAS” the strategies for transformed the policy uses in learning process 2.The one fourth of mango administration method 3.NAPINAIC The meeting technique 4. Napin model the procedure to monitoring 5. NAPINPOPTM the process of personal development 6. TAJAISAIFAMUE is the self learning and transferring one by one, group to group. 7. NAPIN PROACTIVE INTEGRATION is the process of take care learner by instructor or teacher in the field learning or real life in communities 8. NAPIN R&D is the research and development in the field activities or in classroom. 9. NAPINMODEL WHOLE IN ONE is the integration routines for learner in all process in one.10. Napinmodel floorshow is the presentation the product of “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” for the others

4 ความคิดเห็น:

 1. ต้นแบบที่ใช้พัฒนาชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ (The knowledge management series for educational quality development in Napinschool 10 versions)
  “Napin model series10 versions” หรือ ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” นี้ ใช้รูแบบการบริหารัดการความรู้ “นาพินโมเดล” ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการความรู้ ที่มีตัวแบบมาจากรูปแบบ “APQC Benchmarking Model” ของ http://www.apqceducation.org/Benchmarking/View-category.html?start=5 และได้ปรับรูปแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้อย่างแท้จริง โดยรูปแบบของตัวแบบเดิม จะเริ่มต้นด้วยกระบวนการวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการปรับใช้ แล้วนำไปสู่กระบวนการเดิมคือเริ่มด้วยการวางแผน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการปรับใช้ วนเวียนเป็นวงจรเช่นนี้ไม่มีสิ้นสุด

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม 2556 05:05

  The new ideas for change.

  ตอบลบ
 4. 7.ปฏิบัติเชิงรุกและบูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียนตามยุทธศาสตร์บริหาร “นาพินพอใจผล(NSTBAS)”และวิธีการบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว(BMR&D)
  การปฏิบัติเชิงรุก หมายถึงการปฏิบัติที่มี วัตถุประสงค์เพื่อบรรลุ เป้าหมายชัดเจนและ
  กำหนดไวลวงหนาประเด็นการปฏิบัติไดมาจาก การจัดลําดับความสําคัญในกิจกรรม เพราะ
  ความสามารถและทรัพยากรที่มีไม่สามารถ ปฏิบัติได้อยางครบถวนในกรอบเวลาที่จำกัด
  การบริหารที่ใช้การปฏิบัติเชิงรุกบูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียนที่มีกิจกรรมหลักนิเทศภายใน 20 กิจกรรมและประกันคุณภาพการศึกษา 8 ขั้น การปฏิบัติเชิงรุกบูรณาการ มีกิจกรรมดังนี้
  1.ประชุม 2.นิเทศภายใน 20 กิจกรรม 3.ประกันคุณภาพการศึกษา 8 ขั้น 4.ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือ 5.เก็บรวบรวมข้อมูล 6.วิเคราะห์ และแปลผล 7.สรุป 8.รายงานผล

  ตอบลบ